+ แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม. 3


  • ข้อใดหมายถึงลักษณะทางพันธุกรรม

       ก. ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ควบคุมโดยยีน
       ข. ลักษณะซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นต่อไป
       ค. ลักษณะสืบเนื่องกันไปโดยอาศัยเซลล์สบพันธุ์เป็นสื่อกลาง
       ง. ถูกทุกข้อ
  • พันธุศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไร

ก. พฤติกรรมของยีน
ข. ความแปรผันของลักษณะต่างๆ
ค. ตัวการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
  • ข้อใดหมายถึงรูปหรือแบบของยีนที่ควบคุมลักษณะ

ก. อัลลีน ข. เซลล์สืบพันธุ์
ค. จีโนไทป์ ง. ฟีโนไทป์
  • ถ้าให้ TT เป็นจีโนไทป์ของถั่วรุ่นพ่อ tt เป็นจีโนไทป์ของถั่วรุ่นแม่ จีโนไทป์ของถั่วรุ่น F2 ควรมีลักษณะใด และมีอัตราส่วนเป็นอย่างไร ตามลำดับ

ก. TT:tt =3:1
ข. Tt:tt = 3:1
ค.TT:Tt:tt = 1:2:1
        ง.Tt:TT:tt =1:2:1
  • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เรียกว่าอะไร
ก. NECTEC ข. BIOTEC
ค. NANOTEC ง. GENETICTEC
  • บิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์คือใคร

ก. ไวส์มันส์
        ข. ชาลล์ ดาร์วิน
ค. ฮูโก เด ฟรี
ง. เกรเกอร์ เมนเดล
  • ยีนด้อยของหมู่เลือด A ,B,O คือยีนใด

ก. ยีน A ข.ยีน B
ค. ยีน O ง. ทั้งยีน A และยีน O
  • สัตว์ในข้อใดที่มีชนิดและจำนวนมากที่สุด

ก. ปลา ข. หอย
ค. แมลง ง. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
  • กระบวนการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมเพื่อให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการควรใช้วิธีการในข้อใด

ก. การโคลน
ข. พันธุวิศวกรรม
ค. เทคโนโลยีชีวภาพ
ง. การผสมข้ามสายพันธุ์
  • บุคคลที่มีโครโมโซมเป็น 44 + XXY เป็นความผิดปกติที่เกิดกับสิ่งใด
ก. เกิดกับโครโมโซมเพศ
ข. เกิดกับโครโมโซมร่างกาย
ค. เกิดกับสติปัญญาของผู้ป่วย
ง. เกิดกับใบหน้าและลักษณะท่าทาง

-----------------------