วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

+ ข้อสอบเคมีจ้า

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

วิชา เคมีเพิ่มเติม 4 รหัส ว 40223 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอน นางกัญชพร อภิวงค์

คำชี้แจง ให้นักเรียนแสดงวิธีทำโดยละเอียด

1. 1. จงเขียนสมการแสดงครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์ที่กำหนดให้ พร้อมทั้งระบุตัวออกซิไดซ์และตัวรีดิวซ์

ก. Cu(S) + 2Ag+ (aq) Cu2+(aq) + 2Ag(S)

ข. 2Al (S) + 6H+ (aq) 2Al3+ (aq) + 3 H2

ค. Mg(S) + Cl2 (aq) Mg2+ (aq) + 2Cl-(aq)

2. จงดุลสมการต่อไปนี้โดยใช้เลขออกซิเดชัน

ก. Cr2O72- (aq) + H+ (aq) + H2S(aq) Cr3+(aq) + H2O (l) + S (s)

+6 +1 +1 -2 +3 +1 -2 0

ข. Al(s) + Zn 2+ (aq) Al3+ (aq) + Zn (s)

0 +2 +3 0

3.